Velkommen hos Mellerup Valgmenighed

Mellerup Valgmenighed blev dannet i 1890, og samme år blev kirke og præstebolig bygget og kirkegården anlagt. Kirken blev indviet den 14. december med en festgudstjeneste, og valgmenighedens første præst, den senere så kendte digter og forfatter Jakob Knudsen, blev indsat i embedet. Det folkelige og kirkelige liv, inspireret af Grundtvigs tanker, havde fået et værested.

Præsten
Niels Sander Pedersen

Vilhelm Bergsøes Vej 43, 3. th.

8210 Aarhus V

Tlf.: 2989 8912

E-mail: praest@mellerupvalgmenighed.dk

 

Formandens beretning til generalforsamling i Mellerup Valgmenighed 24. februar 2019

En beretning skal fortælle om, hvad der er sket siden sidst og hvordan det er gået. Men den bygger selvfølgelig videre på beretningen fra det forrige år, ligesom det kommende års arbejde bygger videre på denne beretning samt de kommentarer, der måtte komme.

Noget er afsluttet og noget andet påbegyndt – årene griber ind i hinanden, og vi bygger videre.

Præstesituationen er som bekendt ændret siden sidst – vi søgte en præst gennem Dansk Kirketidende og Jobnet, og til stor glæde og opmuntring modtog vi 5 ansøgninger. I ved alle, at bestyrelsen mødte alle 5 kandidater i en samtale, inviterede 3 til prøveprædiken og for hver enkelt kandidat et samvær i præstegården, hvor kandidaten stod for skud i en hyggelig og afslappet atmosfære. Og med fuld opbakning ansatte vi Niels Sander Pedersen d. 1. september, d. 6. september blev Niels ordineret, d. 9. september holdt han sin første gudstjeneste i Mellerup Valgmenighed og d. 23. september indsatte provst Ingelise Strandgaard Knudsen Niels som vores valgmenighedspræst. Alt dette fejrede vi efterfølgende med reception og taler.

Nu 5 måneder senere kan vi stadig glæde os over ansættelsen af Niels. Vi har fået en ung, meget engageret, indlevende, empatisk og arbejdsom præst. Samarbejdet med øvrige ansatte samt bestyrelsen er præget af stor lyst, interesse og fremadrettethed, og altid plads til lune bemærkninger. Der tales selvfølgelig og heldigvis meget i en lille landsby, når der kommer en ny præst til byen, og ganske uopfordret siges der rigtig mange rosende ord om Niels. Ham er vi rigtig glade for.

Ingelise Strandgaard Knudsen – vores provst – er meget opmærksom på at både Niels og Mellerup Valgmenighed inviteres til og informeres om arrangementer og møder i provstiet. Det kan kun være til glæde for valgmenigheden, at vi på den måde naturligt er synlige og bliver genkendt. I samme åndedrag skal jeg lige nævne, at vi skal have provstesyn til maj. Det er en fin ordning, hvor alt fra alterbægre til mursten og kirkegård besigtiges og kommenteres.

Det leder mig naturligt videre til også i år at kunne fremhæve vores fine og velholdte kirkegård – ja, vores graver Anne gør det også rigtig godt og samvittighedsfuldt. Naturligt vil det være her at nævne, at medlemmer har efterspurgt muligheden for at reservere et gravsted. Bestyrelsen er absolut positiv og der arbejdes på at få udarbejdet et aftale-dokument.

Joan sørger for, at vi til hver gudstjeneste kan gå ind i en kirke, der er og dufter ren. Det var faktisk ordene fra en gæst på et tidspunkt. 

Mona fylder stadig kirkerummet med dejlige toner og orgelbrus – Carl Nielsen formår dog lige at give hende lidt sved på panden og minsandten, om der ikke også kommer et lille ærgerligt udbrud fra Mona.

Eskild mestrer som vanligt at skabe en god stemning med flaghejsning, velkomst, smil, oplysning og ikke mindst kirkesangen.

Jytte Rise byder altid på noget smukt for øjet – hvem er ikke spændt på at se, hvordan hun nu har udsmykket kirken med sine beundringsværdige buketter og dekorationer.

Anne-Marie Neimann Moestrup har udover indsatsen som kirkegårdsværge også påtaget sig en rolle i forbindelse med hyggeeftermiddagene – der er altid dækket et fint kaffebord med meget lækkert hjemmebag.

Jonna Krabsen hjælper også til i ny og næ – bl.a. ved at være referent ved generalforsamlinger.

Bestyrelsen siger alle ansatte og frivillige tak for at gøre en stor indsats, som vi fornemmer gøres med glæde.

Årsmødet for de grundtvigske valg- og frimenigheder blev i 2018 afholdt i Vallekilde. Ideen med et årsmøde er jo altid at høre et godt foredrag, deltage i generalforsamling, blive underholdt, få en god snak med præster og andet godtfolk fra div. valg-og frimenigheder, samles om et festligt aftensmåltid og hyggeligt aftensamvær og dagen efter afrunde med en gudstjeneste. Således også i 2018 – vi var 5 fra Mellerup, der kan bevidne det. Program for Årsmødet 2019 udleveres senere i dag.

Sensommermødet for de østjyske valgmenigheder blev afholdt i Mellerup. Erik Overgaard var med i valgmenighedernes planlægningsgruppe, sørgede for aftaler, afholdt gudstjeneste, og var efterfølgende den gode medvært – og styrede tropperne ved debatten efter foredraget, som Kurt V Andersen leverede med entusiasme og stor viden.

I mange år har der været tradition for, at Norddjurs Valgmenighed og Mellerup Valgmenighed tog på en endags-udflugt, men det kunne af forskellige grunde ikke blive sådan i 2018. Men mellerupperne skulle ikke snydes for en udflugt, så Jens Simonsen arrangerede en eftermiddagsudflugt til Stenvad Mosebrugscenter med et smut til Fjellerup Strand og Løvenholm Slot – Jens var den gode turvært, der skænkede en Enkelt og sørgede for, at man også fik en fortælling med sig.

Det er imidlertid ikke kun Niels der er ny i nabolaget. Friskolen har pr. august fået ny leder Jørg Willen. Bestyrelsen inviterede friskoleleder, efterskoleforstander og børnehaveleder til nabokaffe – det er altid rart at vide, hvem vi lige møder og desuden ville vi gerne lægge op til et samarbejde, hvor vi hver især byder ind med noget til fællesskabet. Det er et fremadrettet samarbejde, som vi må udvikle.

Friskolen lejer stadig en del af præstegården, hvorfor det også er oplagt at prioritere samarbejde.

Det er nok ikke forbigået nogen, at vi i DK har fået en ny Persondataforordning, og det har så bestemt også ramt Mellerup Valgmenighed med et stort ekstraarbejde til følge. Nederst på vores hjemmeside kan man læse om cookies og vores privatlivspolitik. Vi er ikke helt i mål med alle opgaverne, men i forsvarligt omfang. Bestyrelsen har vurderet, at der i tilknytning til denne persondatalov og i forhold til almindelig sikkerhed for bestyrelse og frivillige skulle tegnes nye forsikringer. Nu abonnerer vi på en ordning med sikker mail og har tegnet forsikringer for ledelsesansvar, ansvar for frivillige samt en netbankforsikring. Vi skal yderligere have anskaffet et brandsikkert skab til opbevaring af bl.a. kirkebøger samt et aflåseligt arkivskab til mapper med personfølsomme oplysninger. Det er just ikke småinvesteringer, derfor blev glæden også det større, da vi fik meddelelse om, at Lokalforeningspuljen havde tildelt os ca. 9.500 kr.

Skat havde i 2018 udset sig valgmenigheder som dem, der skulle kigges efter i sømmene. Stikprøver fra regnskab og diverse indberetninger fra 2016 skulle gennemtrawles - en masse dokumentation bl.a. i form af specifikke bankudskrifter skulle under lup. Lone og jeg fik lige nogle ekstra timers arbejde.

Vi havde søgt midler til arrangementer, der kunne give oplevelsen af fællessang et løft her i lokalområdet, og det var dermed også naturligt med midler til et elklaver. Vi har allerede stor glæde af klaveret, og sidst i januar måned havde vi en meget oplevelsesrig sangaften med 2 kapaciteter inden for fællessang med akkompagnement. Ca. 35 kom for at synge – det var flot. Vi har stadig lidt penge, som på et tidspunkt i 2019 skal anvendes med samme formål – nemlig at øge kendskabet til oplevelsen af fællessang.

Jens Bek – eller i hvert fald busten af ham – skal med i beretningen. Busten forsvandt i november, og det gav anledning til megen omtale i div. medier. Det gav desværre ikke noget resultat. Tyveriet er politianmeldt, men de har ikke været ude at optage rapport. Der venter den nye bestyrelse et arbejde i retning af, hvad der vil være historisk og kulturelt tilrådeligt at gøre.

Medlemstallet pr. 1. marts er uændret på 87 betalende medlemmer – der har været 2 dødsfald, 2 udmeldelser og 4 indmeldelser.

Der 7 støttemedlemmer – en fremgang på 2.

Der skal stadig arbejdes ihærdigt for at øge medlemstallet – det kræver at mange gør en stor indsats.

Når medlemstallet er vokset, kræver det også, at mange gør en stor indsats.

Lidt senere på generalforsamlingen skal der være valg til bestyrelsen som pt. består af 5, 3 er på valg, hvoraf 2 ikke genopstiller.

Vedtægterne giver hjemmel for 7 bestyrelsesmedlemmer – altså vi skal ikke nøjes med at have kandidater for de 2 afgående medlemmer.

En stor tak for et godt samarbejde i bestyrelsen – et år præget af mange bestyrelsesmøder og arrangementer.

Ellen Mønsted Larsen
Formand

Præstens beretning ved generalforsamling i Mellerup Valgmenighed 24. februar 2019

”Eftersom mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted i blandt os (…), har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge”. Det er faktisk de allerførste ord i Lukasevangeliet, og således også for min beretning, hvor jeg skal se, om jeg kan gøre evangelisten kunsten efter og berette om, hvad der er hændt her i valgmenigheden, set fra præstens stol.

Jeg begyndte som bekendt i embedet 1. september 2018, og blev lovformeligt indsat d. 23. september af provsten. Det er spændende og udfordrende at være ny i job, men både bestyrelse, ansatte og menighed har taget overordentlig godt imod mig. Derfor vil jeg gerne gentage min tak for den tillid, I har vist mig, og som I viser mig hver gang, I møder mig. Selv ikke en slem tudse, som satte sig fast i halsen ved forrige gudstjeneste, rokkede ved den rolige tillid, hvormed I møder mig. Det sætter jeg stor pris på. Jeg ved også, at Leonora er meget glad for den imødekommenhed, som I har vist hende.

En god grundtvigsk kirke går på to ben. Det ene er forkyndelsen, og det andet er den folkelige og kulturelle oplivelse. Jeg holder af at engagere mig på begge områder, hvilket jo ikke er givet alle præster at få mulighed for. Lad os begynde med det ene ben, forkyndelsen.

Vi holder som bekendt gudstjenester omtrent hver anden helligdag. I disse tider er der mange, som selv på biskopniveau går med lyster om at lave gudstjenesten om. Det ønsker jeg ikke, og jeg noterer mig desuden, at vi har en meget flot kirkegang i valgmenigheden. Skal vi tale i procenter, og det skal vi egentlig ikke, for jeg har lige prædiket lodret imod, så tror jeg ikke, der er ret mange kirker her på egnen, som kan konkurrere med vores procenttal for medlemskirkegang. Det kan vi godt være stolte af, uanset om vi kommer til hver gudstjeneste. For jeg vil gerne slå fast, at kirkegang altså ikke er kvalificerende hverken til himmerig eller medlemsprestige. Men i hvert fald, jeg er som præst glad for den pæne kirkegang. Ligeledes sætter jeg pris på et fortrinligt samarbejde med både organist og kirkesanger. Det gælder også for de fyraftensgudstjenester, som har været holdt, hvor vi netop tillader os at eksperimentere lidt med, hvad det vil sige at holde gudstjeneste.

Der har ikke været så mange kirkelige handlinger udover gudstjenester, men når der opstår et behov, kan jeg med glæde notere mig, at alle ansatte er beredte. Jeg vil også gerne opfordre til, at man husker på muligheden for både dåb, konfirmation og vielse eller velsignelse af ægteskab her i valgmenigheden.

Endelig anser jeg på en måde også husbesøg som en del af forkyndelsen. Dermed siger jeg også noget om, hvad jeg forstår ved forkyndelse. For der behøver ikke at blive talt om Gud og Jesus, når I snakker med mig. Tværtimod. Og jeg holder meget af husbesøgene, og vil gerne besøge endnu flere af jer. For mig er det vigtigt, at der er en nærhed mellem præst og medlem. Ikke at vi skal sidde lårene af hinanden, men at I ved, hvor I har mig – og at jeg kender jer.

Hvad angår den kulturelle del af valgmenighedens virke, har jeg nu sat mig for bordenden af læsekredsen. Jeg er imponeret over, den iver og dygtighed, hvormed deltagerne kaster sig ind i bøgerne. Lige nu er vi knap 10 læseheste. Det går godt, og jeg taler nok på alles vegne, når jeg siger, at modet til at læse endog vanskelige bøger, det svigter ikke hos os.

Også hyggeeftermiddage har vi haft en del af i det sidste halve år. Det er i sagens natur hyggeligt. Det foregår kl. 14.30, hvilket bl.a. forklarer, at det ikke er den aktivitet, der har størst tilstrømning. Vi overvejer måske at konvertere en af de regelmæssige eftermiddage til en lille udflugt.

Filmaftenerne fortsætter også ufortrødent. Det er altid en særlig stemning at sidde i kirken om aftenen, og arrangementet viser, at vi her i valgmenigheden har et overskud til i fællesskab at tyde og tolke på filmene, det vil også sige at tyde og tolke den verden, vi lever i. Det er en både moderne og meningsfuld måde også at være menighed på.

Den seneste tid har der ingen konfirmander været i valgmenigheden. Det er ærgerligt. Det gør ikke noget, at aldersgennemsnittet for en menighed er lidt højt – det er der en vis lovmæssighed i – men lidt ungdom gør heller ikke spor. Og vi skal ikke glemme, at vi i valgmenigheden har en oplagt mulighed og opgave i at danne og dueliggøre de unge mennesker. Det er mit håb, at der næste år dukker konfirmander op. Bl.a. derfor er både jeg og bestyrelsen opsatte på at have et godt samarbejde med friskolen, og vi er allerede i gang med at gøde jorden. For friskole og valgmenighed er trods alt spiret op af samme muld.

Hvad angår samarbejde er vi som valgmenighed en del af folkekirken. Derfor er der allerede blevet etableret et godt samarbejde med den relativt nye provst, Ingelise Strandgaard, som udviser os en nænsom og forstående opmærksomhed. Jeg har også i det sidste halve år sørget for både at være vores ambassadør blandt sognepræsterne på provstimøderne, og tillige deltaget i konvent med de grundtvigske præster. For som valgmenighed er vi både en del af den store kirke OG noget for os selv

Som præst har jeg forsøgt mig med en fast træffetid, men det er nu sløjfet, da den ikke blev brugt. Det er dog stadig i lige høj grad min ambition at være en synlig præst i Mellerup, og bl.a. deltager jeg traditionen tro med en andagt til sommerfesten her i byen d. 1. juni. Jeg bor som bekendt i Aarhus, men bestræber mig på at komme til Mellerup ofte. Det vil jeg også gøre fremover, hvor jeg dog de næste to år også vil være beskæftiget som halvtidspræst ved en kirke i Aarhus med et meget tydeligt grundtvigsk præg. Jeg er meget glad for at være jeres præst, og derfor er det også heldigt, at jeg nu har fundet et supplement til mit virke her i Mellerup. Jeg har dermed råd til også i fremtiden, og med største glæde, at være jeres præst.

Og netop fremtiden, dén er vigtig. I mit embede som valgmenighedspræst har jeg overordnet to fokusområder. Arven og væksten. Vi skal ikke fortabe os i traditionen, så vi kun synger Jakob Knudsens to-tre salmer, men samtidig skal vi hellere ikke ønske os en vækst som er på bekostning af traditionen. Der skal som bekendt dybe rødder til at suge næring i tørketid, og samtidig stå fast, når det blæser. Jeg tror, at vi netop ved at være stolte af den helt særlige arv, som vi levendeholder her på stedet, kan vokse stille og roligt. I ved, at sogne mange steder lægges sammen, og der bliver afstand både mellem medlemmer og til præsten. Vi har et unikt fællesskab her, som vi skal være stolte af. Derudover har vi en præstegård, en kirke og en kirkegård. Vi har altså rammerne. Så jeg har lyst til at udfordre jer lidt her til sidst. Er der nogle tiltag, som I savner. Savner I et kor? Savner I en studiekreds? Savner I udflugter? Har I et lille skriv, der skal med i kirkebladet? Har I en idé til noget nyt? Husk på, at vi er så små og manøvredygtige, at vi meget nemt kan sætte nye idéer i søen. Der er kort fra tanke til handling her i valgmenigheden. Så jeg vil gerne opfordre alle til at byde ind med idéer. Det er gratis at foreslå, og vil I have endnu mere indflydelse, ja så kom med i bestyrelsen. Den er ikke for de særligt indviede, på ingen måde, nej, der er opgaver af enhver art. Husk på at det med Gud tager vi os af ovre i kirken, så har nogen af jer lyst til bare at arbejde med driften, så tøv heller ikke. Fordi vi er alle sammen om det.

Så vidt min beretning. Jeg har undgået at dvæle alt for meget ved, hvad der er sket, for i stedet at se fremad mod nye muligheder for valgmenigheden. Så alle småting fra de sidste måneder er ikke med, og derfor kan jeg med en anden evangelists slutord, nemlig Johannes', sige, at ”hvis der skulle skrives om dem én for én, tror jeg ikke, at hele verden kunne rumme de bøger, som så måtte skrives”. Mit indtryk efter et halvt år som præst for jer er altså, at der er liv, masser af potentiale og masser af gode folk her i Mellerup Valgmenighed.

Niels Sander Pedersen
Valgmenighedspræst

 

Kirkeblad

Medlemmer af valgmenigheden modtager fire gange årligt kirkebladet med posten. Læs de seneste numre som PDF ved at klikke på billederne her til højre. Du vil herefter får muligheden for at læse de forskellige kirkeblade. God fornøjelse

Om valgmenigheden

Mellerup Valgmenighed blev dannet i 1890, og samme år blev kirke og præstebolig bygget og kirkegården anlagt.

Bliv medlem

Har du lyst til at blive medlem af Mellerup Valgmenighed?

Læs mere her

Kontakt os

Almisbakken 3, 8930 Randers NØ

Formand 86 44 18 18

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.